Tuesday, June 7, 2011

Kata kerja dalam cerita Sang Kancil Yang Cerdik

Kata kerja terbahagi kepada :

A. Kata Kerja Transitif  ( Perbuatan Melampau )

B. Kata Kerja Tak Transitif ( Perbuatan tidak Melampau )


A. Kata Kerja Transitif

1. Kata Kerja Transitf ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain.Benda yang kena oleh perbuatan itu dipanggil penyambut ( objek ).

2. Ayat ini mesti ada peyambutnya ( objek )

3. Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan ‘me-‘ sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan contohnya mengambil, mendermakan, membacakan, menduduki, mempersilakan.

1.       Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai oleh objek, iaitu kata nama.

Contohnya: Atan mendengar radio.

        mendengar ialah kata kerja

          transitif

        radio ialah objek (kata nama)

Kata kerja transitif menggunakan imbuhan men, men ...i, men ...kan, memper, memper...i, dan memper...kan. Contohnya:

Contoh ayat :

1. Kucing itu menangkap seekor burung.

2. perempuan itu menjual sayur.

3. Bapa sedang menulis surat.

Dalam ayat pertama Kucing ialah pembuat, menangkap ialah perbuatan melampau dan seekor burung ialah benda yang kena buat atau penyambut.

Dalam ayat kedua Perempuan ialah pembuat, menjual ialah perbuatan melampau dan sayur ialah benda yang kena buat atau penyambut.

Dalam ayat ketiga Bapa ialah pembuat, menulis ialah perbuatan melampau dan surat ialah benda yang kena buat

atau penyambut.

(a)      Pak Abu menjala ikan.

(b)     Orang ramai diminta menjauhi kawasan itu.

(c)      "Kita tidak harus membiarkan perkara ini berterusan," kata ketua kampung.

(d)     Jangan suka memperdaya orang yang bodoh.

(e)      Untuk memperbaiki mutu lakon­an anda perlu selalu berlatih.

(f)      Pihak polls mempertemukan ibu itu dengan anaknya.

Subjek ( pembuat )
Kata kerja transitif
penyambut ( Objek )
Dia suka
membaca
buku
Jamilah
memukul
seekor ular
Abidin
menjual
kuih-muih
Ramli
berjalan
ke sekolah
Kereta itu
melanggar
seekor lembu

B. Kata Kerja Tak Transitif

Kata kerja tak transitif  ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri, tidak kepada benda atau orang lain. Oleh itu ia tidak mempunyai penyambut.

Contohnya ::

1. Mereka berjalan pada hari cuti.

2. Anjing itu sedang tidur.

3. Hujan turun dengan lebatnya semalam.

Dalam ayat pertama Mereka melakukan berjalan, tidak kepada benda lain.

Dalam ayat kedua Anjing melakukan tidur, tidak kepada benda lain.

Dalam ayat ketiga Hujan melakukan turun, tidak kepada benda lain.

Subjek ( pembuat )Kata kerja tak Transitifketerangan
Kamimandidi tasek itu.
Diasenyumsemasa berjalan
Sayamenyanyidengan kuat
Hassanberjalanke sekolah

7.1 Kata Kerja Tak Transitif

1.       Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dalam ayat, yakni tidak memerlukan objek lagi.

2.       Kata kerja tak transitif ada yang berbentuk asal dan ada yang berimbuhan ber, men, ter, ber... an,

dan ber...kan. Contohnya: (a) Ravi belum datang lagi. (b) Muridmurid sedang belajar. (c) Sungai itu mengalir deras.

Peringatan

Tiap-tiap kata kerja tak transitif boleh dijadikan kata kerja transitif dengan menambah ‘kan’ atau ‘ I’

di hujungnya.

Contoh ayat:

1. Mereka menjalankan jentera itu.

2. Emak sedang menidurkan adik.

3. Pekerja itu menurunkan barang-barang dari atas lori.

4. Halim mengikuti perbualan mereka.

5. Saya sudahi syarahan saya ini dengan ucapan salam.

7.3 Kata Kerja Pasif

1.       Kata kerja pasif ialah kata kerja yang berasal daripada kata kerja transitif tetapi yang tidak berawalan men.

Contohnya: angkat, atasi, berikan, percepat, pelajari, persilakan, dan sebagainya.

2.       Ada tiga jenis kata kerja pasif. (a) kata kerja pasif diri pertama (b) kata kerja pasif diri kedua (c) kata kerja pasif diri ketiga

3.       Kata kerja pasif diri pertama ialah kata kerja pasif yang berimbuhan ku-.

Contohnya: kuangkat, kuatasi, kuberikan, kupercepat, kupelajari, dan kupersilakan.

4.       Kata kerja pasif diri kedua ialah yang berimbuhan ka-.

Contohnya: kauangkat, kauatasi, kauberikan, kaupercepat, kaupelajari, dan kaupersilakan.

5        Kata kerja pasif diri ketiga ialah yang berimbuhan di-.

Contohnya: diangkat, diatasi, diberikan, dipercepat, dipelajari, dan dipersilakan

Kata Tanya dalam cerita Sang Kancil Yang Cerdik

1. Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu.

2.Kata tanya adalah kata atau perkataan yang digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya.

3. Kata tanya mesti diikuti oleh partikel ‘kah’ apabila digunakan di awal ayat tanya.

4. Kata tanya boleh wujud di awal, di akhir atau di tengah ayat

5. Partikel ‘kah’ tidak diperlukan jika kata tanya terletak pada akhir ayat.

contoh

a. Apakah benda itu ?

b. Buku siapakah ini ?

kenapaKenapakah Ahmad gagal dalam ujian itu ?
bilaBilakah awak akan memulangkan buku saya ?
siapaEngkau ini siapa ?
mengapaMengapakah baju awak ini basah ?
apaApakah nama binatang itu ?
bagaimanaBagaimanakah rupa hantu ?
berapaDi dalam kelas itu ada berapa orang murid lelaki ?
manaNelayan itu dari mana ?

Kata Nama dalam cerita Sang Kancil Yang Cerdik

Perkataan NAMA terbahagi kepada dua bahagian yang besar iaitu NAMA BETUL dan GANTINAMA

dan satu lagi dipanggil NAMA TERBITAN.

a) Kata Nama Am ( Betul atau Biasa )

b) Kata Nama Khas

c) Kata Ganti Nama

d) Kata Nama Terbitan

e) Kata bilangan

Nama Betul

1. Nama betul dibahagi kepada dua jenis iaitu Nama Am dan Nama Khas.
Nama Am

2. Kata Nama Am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan, dan sesutu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat , benda, dan sebagainya.

Dengan kata lain perkataan Nama Am digunakan bagi menyebut sesuatu secara am atau umum.

Manusia , orang
ayah, perempuan, kerani, polis, guru, doktor, askar dll
binatang
ayam, gajah, kerbau anjing, kuda, burung, ikan dll
tumbuh- tumbuhan
pokok, betik, rumput, lalang dll
benda
pasir, kayak, radio, rumah. Motorkar, pen, buku, dll
tempat
pejabat, pulau, sekolah, kampung, bandar, negeri dll

3. Kata nama am dapat dibahagikan kepada kata nama yang:

(a) konkrit, iaitu nama sesuatu yang dapat dipegang, atau dapat dirasa, atau dapat dilihat

(b) abstrak, iaitu nama sesuatu yang hanya dapat dibayangkan atau dikhayalkan.

4. Kata nama am konkrit dan abstrak boleh terdiri daripada kata asal dan kata nama terbitan.

5. Berikut adalah beberapa contoh kata nama terbitan:
buai - buaian
tua - ketua
raja - kerajaan
tahu - pengetahuan

Kata nama am hendaklah ditulis dengan menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat.

Contoh:

Dia sedang menjinakkan seekor gajah.
Pada akhir ayat
Gajah itu berbadan besar.
Pada awal ayat

 

Kata Nama Khas

1. Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa.

2. Benda-benda yang bernyawa ialah nama manusia dan nama binatang.

Benda-benda yang tidak bernyawa ialah nama tempat, judul buku, nama bangunan, dan sebagainya.

Perkataan Nama Khas digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas.

a)    benda; misalnya : Seri Aman, Volvo, Parker 45, Hikayat Hang Tuah, dll

b)    orang; misalnya : Cik Rafidah, Inspektor Azman, Dr. Long dll

c)     binatang ; misalnya : Blacky, Pak Belang, Sang Kancil,dll

d)    tempat ; misalnya : Kampung Bahru, Shah Alam, Kuala Lumpur dll

Biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar.

manusia
Zaidi, Mei Fong,
Subramaniam
binatang
Tompok (kucing),
Jalak (ayam)
tempat
Muar (daerah),
Seremban (bandar),
Jepun (negara)
bangunan
Pudu Raya (perhentian bas dan teksi), 
Menara Tun Razak (pejabat)
judul buku
Keluarga (majalah),
Rentong (novel),
Kamus Dewan ( buku)
benda
Proton Perdana
(kereta), Pilot
(pen), Seiko (jam)

Perbandingan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas

Kegunaan
Kata Nama Am
Kata Nama Khas
Benda
bangunan
kereta
buku
sekolah
Bangunan Tabung Haji
Proton Saga
Bahasa Melayu
S.K. Darau
Orang
doktor
kerani
guru
budak lelaki
Doktor Efendi
Puan Zainun
Cikgu Azmi
Muhamad Fauzi
Binatang
kucing
lembu
katak
ayam
burung
Si Tompok
Lembu Sapi
Katak Puru
Ayam Belanda
Burung Murai
Tempat
negeri
bandar
kampung
tasek
Terengganu
Jerteh
Kampung Pasir Akar
Tasek Perdana
Tumbuhan
pisang
cili
jambu
limau
Pisang Emas
Cili Padi
Jambu Batu
Limau Kasturi

Kata nama Terbitan

Kata nama Terbitan wujud apabila kata nama am diberi imbuhan.

Imbuhan yang membentuk kata nama terbitan boleh diletakkan :

          di awal kata ( awalan )

          di akhir kata ( akhiran )

          di awal dan di akhir kata ( apitan )

Sila teliti contoh-contoh imbuhan  :


di awal kata

pe- , pem-, pen-, peng-, penge-, per-, dan ke-

di akhir kata

-ita, -man, -wati, -an, dan -wan

di awal dan di akhir kata

per- -an, penge- -an, peng- -an, pen- -an, pem- -an, pe- -an, dan ke- -an

Kata dasar yang diberi imbuhan untuk dijadikan kata nama terbitan terdiri daripada beberapa kelas iaitu :-

kelas kata
kata dasar
kata terbitan
kata kerja
peraga
latih
bawa
lawan
peragawati
latihan
pembawaan
perlawanan
kata sendi
oleh
untuk
perolehan
peruntukan
kata nama
lombong
rumah
guru
perlonbongan
perumahan
perguruan
kata adjektif
cantik
besar
tinggi
kecantikan
pembesar
ketinggian

Kata Adjektif dalam cerita Sang Kancil Yang Cerdik

    Kata Adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu

kata nama seperti hitam, besar, kuat, banyak dan sedikit. sifat atau keadaan sesuatu benda, orang, tempat, binatang, dan sebagainya.

1.       Kata adjektif juga dikenal sebagai kata sifat.

A. Jenis-jenis kata Adjektif

3.       Kata adjektif boleh disertai kata keterangan amat, paling, sangat, dan sebagainya yang bertugas sebagai penguat.

Contohnya; sangat cantik, amat rajin, paling tinggi, dan sebagainya.


1. Adjektif Jati

          Ia menerangkan sifat atau rupa yang jati.

          Contoh

          Buku itu berwarna biru.

          Budak kurus itu kawan saya.

2. Ajdektif Bilangan atau pecahan

          Ia menunjukkan bilangan atau pecahan.

          Contoh

          Ayah memiliki dua buah kereta.

          Saya membeli beberapa kuntum bunga.

3. Adjektif Tunjuk

          Ia menunjukkan “bagaimana” / “yang mana”

          contoh

          Baju ini mahal harganya.

          Perkara demikian jangan diulangi lagi.

4. Adjektif pencerai / pengasingan

          Ia menerangkan benda yang disifatkan itu dikira satu-satu atau selonggok-selonggok.

          Contoh

          Setiap pelajar mesti berdiplin.

          Ambil barang masing-masing.


2.       Kata adjektif ialah kata yang menerangkan

4.    Kata adjektif dapat dibahagikan kepada jenis-jenis yang berikut:

(a) menerangkan sifat keadaan seperti sihat dan cantik;

(b) menerangkan sifat warna seperti hitam dan hijau;

(c) menerangkan sifat ukuran seperti tebal dan besar;
(d) menerangkan sifat bentuk seperti lurus dan bujur;

(e) menerangkan sifat jarak seperti hampir dan jauh;
(f) menerangkan sifat waktu seperti lama dan awal;
(g) menerangkan sifat perasaan seperti
malu dan gembira;
(h) menerangkan sifat cara seperti lincah dan lambat;
(i) menerangkan
sifat pencaindera seperti masin dan harum.


B. Pangkat-pangkat Adjektif

1. Pangkat biasa

 dinyatakan dengan menggunakan kata adjektif biasa.

Contoh :

Baju dia cantik.

Buah betik itu manis.

2. Pangkat perbandingan

 merupakan perbandingan sama, lebih atau kurang.

Contoh :

Tenaganya sekuat Badang.

Buah jambu itu semanis gula.

3. Pangkat menyangat

 menerangkan adjektif yang keterlaluan seperti sangat, amat, benar-benar dan sebagainya.

Contoh :

Cuaca hari ini sangat mendung.

Buah rambutan ini terlalu masak.

4. Pangkat penghabisan

menerangkan adjektif paling satau penghabisan.

Contoh :

Gunung Kinabalu adalah gunung yang paling tinggi di Malaysia.

Menera KLCC bangunan yang tertinggi di Malaysia.

Sang Kancil Yang Cerdik

Di dalam sebuah hutan , binatang-binatang hidup dengan gembira dan sihat .
          Pada suatu hari , datanglah seekor harimau yang besar dan garang bernama Pak Belang . Pak Belang suka menerkam dan binatang-binatang lain sebagai makanannya .
          Semua binatang jinak dalam hutan tersebut takut akan Pak Belang . Mereka tidak berani lagi bermain di luar sarang masing-masing . Mereka hanya boleh keluar mencari makanan apabila Pak Belang sedang tidur .
          Terdapat juga binatang yang kehilangan ibu bapa dan ahli keluarga lain kerana dibaham oleh Pak Belang . Suasana hutan tidak meriah berbanding dengan sebelum Pak Belang datang ke hutan .
          Pada suatu hari , Si Putih , anak arnab sedang menangis di tepi lorong . Tangisannya didengar oleh seekor rusa yang cerdik . Rusa yang cerdik itu bernama Sang Kancil . Sang Kancil bertanyakan sebab Si Putih menangis . “ Ibu dan bapa saya telah dimakan oleh Pak Belalang yang dosa itu , dia pula mahu makan saya malam ini , saya berasa takut . ” Jawab Si Putih dengan sedihnya .
          Sang Kancil berfikir sebentar dan berkata : “ Jangan sedih , saya ada akal , kamu pulang sahaja dan usahlah ke mana-mana malam ini . ” Si Putih pun menerima cadangan Sang Kancil dengan hati yang terbuka .
          Pada keesokkan pagi , Sang Kancil sengaja menunggu Pak Belang di tepi sebatang lorong yang biasanya akan dilalui olehnya . Pak Belang yang kelaparan kerana tidak dapat makan Si putih semalam berasa geram apabila terjumpa Sang Kancil . Dia ingin membaham Sang Kancil sebagai makanannya .
          Sang Kancil berpura-pura menjadi panik dan gembira apabila terjumpa dengan Pak Belang , dia bertegur sapa dengannya . “ Selamat pagi , saya ingin berjumpa dengan kamu , jadilah saya menunggu kamu di sini . ”Pak Belang berasa hairan . Sang Kancil terus berkata : “ terdapat seekor harimau yang lagi besar dan garang daripada kamu berkata ingin bergaduh dengan kamu , dia tinggal di dalam perigi di sana . ”
          Pak Belang berasa marah dan mara ke perigi itu . Dia ternampak seekor harimau di dalam perigi itu yang garang dan hodoh . Dia berasa tidak puas hati dengan perangai harimau itu . Dia pun terjun ke dalam perigi itu dan ingin bergaduh dengan harimau itu .
          Akhirnya , Pak Belang mati lemas dalam perigi itu .